Taneční soutěž

Velká taneční soutěž

 

Celý školní rok probíhá na naší škole tancování pod vedením Katrin Svobodové. Před koncem každého školního roku se pravidelně koná velká taneční soutěž ve Žďáře nad Sázavou, kde se předvedou všechny taneční kroužky z kraje. Tancovalo se v mnoha kategoriích. Naši mladší žáci získali 2. místo ve své kategorii a starší žáci 3. místo. Gratulujeme jim k úžasnému výsledku!

22. května nás ještě čeká taneční akademie ve Svratce, kde se představí týmy z nejbližšího okolí svým rodinám a známým.

IMG_3380 IMG_3382 IMG_3391 IMG_3396 IMG_3398 IMG_3399

Netradiční tvoření v MŠ

Netradiční tvoření

Dnes jsme zdobili předkreslené tvary netradičními materiály – pet víčky, stavebnicemi, mozaikami.

Děti se „učily“ spolupracovat a plánovat společnou práci.

P_20180502_092105 P_20180502_092118 P_20180502_092213 P_20180502_092253 P_20180502_092332

Hejtmanův pohár

Hejtmanův pohár

Stejně jako v loňském roce se naše škola účastnila soutěže o Hejtmanův pohár. Soutěž 30.4. skončila. Nyní s napětím čekáme, až se rozdělí poslední body a zveřejní se výsledky soutěže.  Spolu s námi můžete výsledky sledovat na stránkách www.hejtmanuvpohar.cz.

Mc Donald‘s cup

Mc Donald‘s cup

Ve čtvrtek 26.4. naši školu reprezentovali žáci 1. až 3. ročníku na fotbalovém turnaji škol s názvem  Mc Donald’s cup. Tento turnaj probíhá již několik let, avšak letos jsme se ho účastnili i my. Ve Žďáře nad Sázavou nás čekala silná konkurence. Do dalšího kola jsme sice nepostoupili, ale celý den jsme si náramně užili a budeme se těšit na další podobné zážitky a zkušenosti.

IMG_3356 IMG_3357 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3361 IMG_3362 IMG_3363 IMG_3368 IMG_3369

Zápis do MŠ

školní rok 2018-2019

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 8 do 12 hodin.

Zveme rodiče i s dětmi do naší MŠ. Můžete si prohlédnout naše třídy a pohrát si.

S sebou si vezměte: vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, vyjádření lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Tiskopisy k vyplnění najdete na našich webových stránkách http://skola.svratouch.cz  nebo si je vyzvedněte v MŠ od 23. dubna 2018.

Plavání v MŠ

Lekce plavání 

Předškolní děti mají možnost navštěvovat plavání, které probíhá v plaveckém bazénu v Hlinsku. S dětmi pracuje zkušená plavčice, která hravou formou a s využitím různých pomůcek (desky, míčky, zvířázka, skluzavky apod.) rozvíjí u dětí první plavecké dovednosti. 

1 20180423_091909 20180423_092838 20180423_093925

 

Zápis do 1.třídy

Ve Svratouchu dne 20.4.2018

Do 1. ročníku jsou od školního roku 2018/2019 přijati tito žáci:

1/18                7/18

3/18                8/18

4/18               9/18

6/18                                                 

 

                                                        Mgr. Bc. Iveta Navrátilová

IMG_3332 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3337 IMG_3338 IMG_3339 IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ

Termín: 18. 4. 2018 od 14:00 do 16.00

Místo konání: Učebna 1. třídy základní školy a mateřské školy ve Svratouchu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.(Děti narozené od 1. 9. 2011 do 31.8.2012)

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, v případě žádosti o odklad školní docházky  – vyjádření pedagogicko  psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Počet žáků, které můžeme přijmout: 30

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Svratouch

2) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Průběh zápisu

Formální část – vyplnění zápisního lístku, přidělení registračního čísla, vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

 

Praktická část – se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu