Plavání v MŠ

Lekce plavání 

Předškolní děti mají možnost navštěvovat plavání, které probíhá v plaveckém bazénu v Hlinsku. S dětmi pracuje zkušená plavčice, která hravou formou a s využitím různých pomůcek (desky, míčky, zvířázka, skluzavky apod.) rozvíjí u dětí první plavecké dovednosti. 

1 20180423_091909 20180423_092838 20180423_093925

 

Zápis do 1.třídy

Ve Svratouchu dne 20.4.2018

Do 1. ročníku jsou od školního roku 2018/2019 přijati tito žáci:

1/18                7/18

3/18                8/18

4/18               9/18

6/18                                                 

 

                                                        Mgr. Bc. Iveta Navrátilová

IMG_3332 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3337 IMG_3338 IMG_3339 IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ

Termín: 18. 4. 2018 od 14:00 do 16.00

Místo konání: Učebna 1. třídy základní školy a mateřské školy ve Svratouchu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.(Děti narozené od 1. 9. 2011 do 31.8.2012)

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, v případě žádosti o odklad školní docházky  – vyjádření pedagogicko  psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře

Počet žáků, které můžeme přijmout: 30

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Svratouch

2) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Průběh zápisu

Formální část – vyplnění zápisního lístku, přidělení registračního čísla, vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

 

Praktická část – se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu

 

 

Bledule

Bledule

Paní Kaplanová nám nabídla, že nás zavede na místo, kde se rostou bledule. Této nabídky jsme využili a za příznivého počasí vyrazili do nedalekého lesa. Asi po hodině chůze se před námi objevil nevídaný pohled na tisíce krásných bledulí. Byl to úžasný zážitek.

20180412_100907 20180412_100921 20180412_101145 20180412_101230 20180412_101240 20180412_101400 20180412_101457 20180412_101525 20180412_101644 20180412_101652 20180412_101737 20180412_101855 20180412_102314